Kodu > Teistes keeltes > Sisu

ต้น กำเนิด ของ ธ ​​เธ เธ ฃ และ ผสมผสาน ธ เธ เธ ฃ

Jul 06, 2017

polüimiididest และ การ ผสม ของ ธ ​​เธ เธ ฃ สามารถ จัด ทำ โดย สอง วิธี หนึ่ง คือ การ ได้ รับ การ ผสม กับ กรด polyamic ก็ คือ การ ใช้ ธ เธ เธ ฃ ผสมผสาน ด้วย การ ผสมผสาน ของ สารละลาย กรด ใย สังเคราะห์ ที่ มี ความ หลากหลาย มาก ขึ้น ของ ตัวแปร เงื่อนไข การ ผสม ครั้ง การ ผสม และ อุณหภูมิ ที่ อุณหภูมิ และ ระยะ เวลา และ การ อบ แห้ง เคลือบ คุณสมบัติ ของ การ ผสมผสาน เพื่อ จะ มี ผล ต่อ ธ เธ เธ ฃ เพราะ นี่ คือ การ ปรากฏ ตัว ของ ปฏิกิริยา แลก เปล ่ ย น amiidi กรด ใน กรด polyamic ดังนั้น วิธี ที่ จะ ผสมผสาน มาก ที่ จะ นำ บาง ส่วน ของ ลิ เม อ ร์ ที่ องค์ประกอบ หลีก เลี่ยง kopolümerisatsioonitooted ใน อนาคต อาจ ใช้ องค์ประกอบ หนึ่ง ที่ อื่น ๆ ใน รูป แบบ ของ กรด polyamic จะ ผสม ใน รูป แบบ ของ ฃ นอกจาก นี้ ยัง อาจ จะ มี การ ผสมผสาน ของ การ เกิด ปฏิกิริยา แลกเปลี่ยน ใย สังเคราะห์ alifaatiline ไม่ ได้ เกิด ขึ้น

ผสมผสาน polüimiidlehed ใช้ จะ ต้อง ละลาย หรือ ละลาย ประมวล ผล polüimiididest ดัง กล่าว ได้ รับ ใน เชิง พาณิชย์ เพื่อ PEI เป็น ส่วน ใหญ่ พร้อม ใช้ งาน ดังนั้น ส่วน ใหญ่ ของ การ ทำงาน ใน ธ เธ เธ ฃ จะ ดำเนิน การ บน พื้นฐาน ของ ดัง กล่าว ธ เธ เธ ฃ บน