Kodu > Teistes keeltes > Sisu

Polütetrafluoroetüleen MÄNGUKÄÄST

Jan 23, 2018

Mäng polütetrafluoroetüleenide thường được Biet đến NHU là vua nhựa, được làm Bang nhựa polütetrafluroetüleen Đức Thành một miếng Bang CACH Biển Mang phim Không Đình Hương, Mang Không Đình Hương Bang CACH làm Mang Bang mäng phim teflon Đình Hương VA bán Đình Hương hieu suat Veebisaidi kirjeldus: Teflon on mõeldud kasutamiseks ainult siis, kui soovite, et saaksite oma kodus töötada, et saaksite seda teha.

Máng PTFE Sử dřng: Băng teflon te hádp cho các phương tiện truyền tŕi điện, cách điện cáp đặc biệt, cách điện dây, thiết bị điện và cách điện kín niêm phong, nhưng cëng không dình với băng, niìm phong băng, tước và tách Vật liệu nóng